Aanmelden

Het NIVTTA is toegankelijk voor alle professionals die als trainer of als trainingsacteur werkzaam zijn, mits zij kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. U kunt certificeringen en accreditaties aanvragen via onze website. Lees hier meer over hoe en wat.

Registreren

Natuurlijke personen

Het kwaliteitsregister is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen. Dit betekent dat het NIVTTA geen keurmerken afgeeft voor bureaus of organisaties. Alleen individuele personen kunnen in het kwaliteitsregister worden opgenomen. Een keurmerk wordt voor een periode van drie jaar afgegeven en via steekproeven bewaakt.

Accrediteren

Aanbieders van opleidingen

Aanbieders van cursussen en trainingen kunnen dat deel dat bijdraagt aan de professionalisering en deskundigheidsbevordering van trainers en trainingsacteurs laten accrediteren. Gecertificeerde trainers en trainingsacteurs dienen per jaar een minimum aantal uren aan deskundigheidsbevordering te besteden om hun certificaat te kunnen behouden.

Aanvraag certificering

U kunt een certificering aanvragen bij het secretariaat van het NIVTTA. U stuurt een e-mail met uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer) en vervolgens ontvangt u een opdrachtbevestiging retour. Nadat wij de opdrachtbevestiging hebben ontvangen sturen wij u de certificeringsdocumenten en wordt er contact met u opgenomen voor een audit.

Bent u trainer dan neemt de auditor contact met u op om een afspraak te maken. U introduceert de auditor aan de groep en voert de training uit zoals u dat gewend bent. De auditor zal niet ingrijpen in het trainingsproces. Tijdens pauzes kan de auditor enkele vragen aan u stellen. Na de audit ontvangt u binnen een week een kort verslag met de bevindingen van de auditor en eventuele aandachtspunten. Bent u acteur dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor een auditie.

Aanvraag accreditatie

De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister NIVTTA verleent accreditaties aan aanbieders van deskundigheid bevorderende activiteiten. Dit betekent dat de geaccrediteerde aanbieder verantwoordelijk is dat de door hem opgevoerde activiteiten voldoen aan de eisen die door de Accreditatiecommissie zijn gesteld. Jaarlijks voert de Accreditatiecommissie steekproeven uit. Door middel van deze steekproeven controleert de Accreditatiecommissie of het aanbod van de geaccrediteerde aanbieders voldoet aan de gehanteerde criteria.

De eerste stap is het aanvragen van de accreditatiecriteria bij het secretariaat van het NIVTTA. U kunt dan beoordelen op welke wijze u aan de criteria kunt voldoen. Vervolgens kunt u een aanvraag tot accreditatie indienen bij het secretariaat. Zij nemen dan met u contact op over de te volgen stappen en de documenten die u dient te overleggen.

Diensten voor gecertificeerden

U kunt evaluatieformulieren bij het NIVTTA bestellen om opleidingstrajecten te kunnen beoordelen op kwaliteit. De formulieren worden verwerkt in een evaluatierapportage die u op een vooraf afgesproken tijdstip krijgt toegezonden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.