Organisatie en begrippen

[title type=”h2″ class=””]De structuur[/title]

Het NIVTTA wordt geleid door een dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur stuurt ook het secretariaat aan. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de administratie en het kwaliteitsregister waarin de trainers en trainingsacteurs. Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van de diensten.

Daarnaast bestaat het NIVTTA uit een accreditatiecommissie en auditoren. Deze groepen zijn samengesteld uit mensen uit het desbetreffende vakgebied en die een achtergrond hebben als trainer en/of trainingsacteur. Alle aanvragen worden anoniem aan de beoordelingsraad en accreditatiecommissie voorgelegd zodat beoordeling onafhankelijk en zonder belangenverstrengeling plaatsvindt.

[divider type=””]
[title type=”h2″ class=””]Enkele begrippen[/title]
[title type=”h3″ class=””]Aanbieder[/title]
Een aanbieder van deskundigheid bevorderende activiteiten.
[title type=”h3″ class=””]Aanbod[/title]
Het totale aanbod van deskundigheid bevorderende activiteiten van een aanbieder.
[title type=”h3″ class=””]Accreditatie[/title]
De erkenning die wordt verleend door de Accreditatiecommissie aan aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten, waarmee wordt aangegeven dat aan de eisen, zoals bepaald in het reglement van het NIVTTA en de daaraan verbonden Accreditatiesystematiek is voldaan.
[title type=”h3″ class=””]Accreditatiecommissie[/title]
De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister NIVTTA. Deze bestaat uit 2 verschillende samenstellingen. Een voor de trainers en een voor de trainingsacteurs. Beide kennen een vertegenwoordiger vanuit het dagelijks bestuur.
[title type=”h3″ class=””]Accreditatiesystematiek[/title]
Uitwerking van regelingen rond accreditatie, voortvloeiend uit de bepalingen van het Reglement Kwaliteitsregister NIVTTA.
[title type=”h3″ class=””]Auditor[/title]
Medewerker van het NIVTTA die de trainer tijdens de uitvoering van een training bezoekt en beoordeelt op de aanwezigheid van de benodigde competenties om in het register te kunnen worden opgenomen.
[title type=”h3″ class=””]Catalogus[/title]
De digitale catalogus van het Kwaliteitsregister waarin geaccrediteerde aanbieders deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen plaatsen met een geaccrediteerde status.
[title type=”h3″ class=””]Deskundigheid[/title]
Het totaal aan competenties dat iemand bezit.
[title type=”h3″ class=””]Herregistratie[/title]
Verlenging van de inschrijving van een trainer of trainingsacteur.
[title type=”h3″ class=””]Kwaliteitsregister[/title]
Het aangewezen organisatieonderdeel van het NIVTTA dat belast is met alle activiteiten die voortvloeien uit het instellen, onderhouden en aanpassen van het Kwaliteitsregister.
[title type=”h3″ class=””]NIVTTA[/title]
Nederlands Instituut Voor Trainers en Trainingsacteurs.
[title type=”h3″ class=””]Vakcommissie[/title]
Een commissie bestaande uit vier leden uit de beroepsgroep van trainingsacteurs en trainers die voor een periode van drie jaar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitseisen en de certificering.